WARTO PRZECZYTAĆ… (24)


Maciej Korkuć
"Zostańcie wierni tylko Polsce…" Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947)

Kraków 2002, s. 678+16 nlb (ilustracje), oprawa twarda.

Z przyjemnością informuję, że ponownie pojawiła się w sprzedaży, niedostępna od kilku lat, doskonała książka dr. Macieja Korkucia o antykomunistycznym podziemiu w Krakowskiem, w której czytelnicy znajdą m.in. bardzo obszernie opisane działania Zgrupowania Partyzanckiego "Błyskawica" mjr. Józefa Kurasia "Ognia" i kpt. Jana Dubaniowskiego "Salwy".

Książkę można nabyć w księgarni internetowej:

Książka Macieja Korkucia to opracowanie nie tylko imponujące ilością zgromadzonych faktów, ale również pierwsza, w pełni udana próba przedstawienia panoramy antykomunistycznego podziemia, rewidująca dotychczasowy stan wiedzy na temat partyzantki w województwie krakowskim. Zasięg kwerendy przeprowadzonej w archiwach krajowych i Londynie, uwzględniającej też zbiory prywatne i relacje uczestników tamtych wydarzeń, pozwolił na powstanie publikacji, która pokazuje strukturę, charakter i rzeczywistą rolę zbrojnego podziemia, metody walki, relacje z okoliczną ludnością, a także dylematy moralne partyzantów i ich dowódców. Autor nie unika trudnych tematów, jakim jest choćby zagadnienie oddziałów prowokacyjnych UB i KBW. Indeksy osób i pseudonimów oraz miejscowości, mapa i obszerne zestawienie bibliograficzne dopełniają tę książkę, czyniąc ją bazą dla wszelkich dalszych studiów nad podziemiem zbrojnym w okresie powojennym.

Spis treści:

 • Wprowadzenie.
 • I. Zbrojne podziemie na ziemi krakowskiej wobec perspektywy wkroczenia Armii Czerwonej (październik – grudzień 1944 r.).
 • 1. Problem oceny sowieckich intencji w odniesieniu do ziem polskich w drugiej połowie 1944 r.
 • 2. Niepodległościowe oddziały zbrojne na ziemi krakowskiej w ostatnich miesiącach 1944 r.
 • 3. Oddziały zbrojne podległe ośrodkom dowódczym ZSSR.
 • 4. Armia Krajowa wobec fiaska planu „Burza” — brak jednoznacznej koncepcji działania.
 • 5. Koncepcja przejmowania władzy w terenie przez ruch ludowy.
 • 6. Strategia działania Narodowych Sił Zbrojnych. NSZ a sowieckie jednostki dywersyjne na ziemi krakowskiej.
 • 7. Wzajemne stosunki pomiędzy różnymi nurtami podziemia niepodległościowego.
 • II. Ofensywa styczniowa i tworzenie struktur aparatu bezpieczeństwa nowej władzy (styczeń — luty 1945 r.).
 • 1. Nowe okoliczności polityczne.
 • 2. Sowieckie przygotowania do przejęcia władzy na ziemiach polskich.
 • 3. Oddziały podziemia niepodległościowego wobec ofensywy styczniowej 1945 r.
 • 4. Tworzenie struktur UB i MO na ziemi krakowskiej.
 • 5. Rola NKWD i komendantur wojennych w budowie struktur UB i MO.
 • III. Podziemie niepodległościowe wobec represji i eskalacji terroru (marzec — czerwiec 1945 r.).
 • 1. Po Konferencji Jałtańskiej — nowe uwarunkowania polityczne i psychologiczne.
 • 2. Społeczeństwo wobec nowego reżimu.
 • 3. Ofensywa represji — pierwsze miesiące 1945 r.
 • 4. Organizacje niepodległościowe wobec terroru.
 • 5. Fiasko polityki przejmowania terenowych struktur UB i MO.
 • 6. Niepodległościowe podziemie zbrojne w I połowie 1945 r.
 • 7. Oddziały leśne na ziemi krakowskiej w I połowie 1945 r.
 • IV. Oddziały leśne wobec utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.
 • 1. Zmiany uwarunkowań politycznych w Polsce.
 • 2. Przygotowania aparatu represji do nowej sytuacji. Dekret o amnestii.
 • 3. Ocena sytuacji po powstaniu TRJN.
 • 4. Oddziały leśne na ziemi krakowskiej wobec powstania TRJN i uchwalenia dekretu o amnestii.
 • 5. Podziemie zbrojne po wejściu w życie dekretu o amnestii (21 sierpnia 1945 r.).
 • V. Wojna partyzancka w Krakowskiem (jesień 1945 r. — zima 1946/1947 r.).
 • 1. Przygotowania organizacyjne i polityczne do likwidacji zbrojnego podziemia.
 • 2. Województwo krakowskie na tle kraju.
 • 3. Siła i zasięg działalności podziemia w ocenie administracji lubelskiej i PPR w poszczególnych rejonach województwa krakowskiego.
 • 4. Relacje pomiędzy ludnością a oddziałami podziemia niepodległościowego.
 • 5. Działalność oddziałów niepodległościowych w województwie krakowskim.
 • 6. Przejawy działalności sił reżimowych w województwie.
 • 7. Problem udziału wojska w zwalczaniu podziemia niepodległościowego.
 • 8. Działalność oddziałów prowokacyjnych.
 • VI. Niepodległościowe oddziały zbrojne w województwie krakowskim w okresie jesień 1945 r. — zima 1946/1947 r.
 • 1. Względna stabilizacja sytuacji oddziałów podziemia.
 • 2. Informacje KBW i UB na temat oddziałów leśnych w Krakowskiem.
 • 3. Ośrodki jednoczenia i koordynacji działań oddziałów leśnych w woj. krakowskim.
 • 4. Oddziały leśne na terenie województwa krakowskiego — wybrane przykłady.
 • 5. Rozpad zgrupowania „Ognia”.
 • 6. Amnestia 1947 r.
 • Zakończenie.
 • Aneksy.
 • Bibliografia.
 • Indeks osób i pseudo
  nimów
 • Indeks miejscowości
 • Spis treści.

Strona główna>